Kategória Archív:Slovo na dnes

apríl 2014

Ján 19 – 18.4.2014

Ježišova smrť 28 Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: Som smädný! 29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. 31 Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať kosti a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu Čítať viac...

01/04/2014 – Jn 5, 1-3. 5-16

1 Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda , s piatimi stĺporadiami. 3 V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých . 5 Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. 6 Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? 7 Čítať viac...

marec 2014

31/03/2014 – Jn 4, 43-54

43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Sám Ježiš sa totiž presvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, Galilejčania ho prijali, lebo videli všetko, čo vykonal cez sviatky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na slávnostiach. 46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. 47 Čítať viac...

25/03/2014 – Lk 1, 26-38

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, 27 k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. 28 Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. 29 Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. 30 Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Čítať viac...

23/03/2014 – Ex 17, 3-7

3 Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom? 4 Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú! 5 Hospodin povedal Mojžišovi: Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď! 6 Čítať viac...

18/03/2014 – Mt 23, 1-12

1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia Čítať viac...

07/03/2014 – Mt 9, 14-15

14 Tu prišli k nemu Jánovi učeníci a povedali mu: My a farizeji sa často postíme. Prečo sa tvoji učeníci nepostia? 15 Ježiš odpovedal: Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? Príde však čas, keď im vezmú ženícha a až potom sa budú postiť . Čítať viac...

04/03/2014 – 1 Pt 1, 10-16

10 Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. 12 Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z Čítať viac...

03/03/2014 -1 Pt 1, 3-9

3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4 pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, 5 ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. 6 Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, Čítať viac...

február 2014

28/02/2014 – Jak 5, 9-12

9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je milosrdný a ľútostivý. 12 Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na Čítať viac...